Oer ús

Doe en no:

It is nijjiersdei 1997 as der tidens de nijjiersresepsje yn doarpshûs Britsenburgh in pear froulju út Britsum mei it idee komme om in frouljeskoar te begjinnen. Gewoan gesellich sjonge mei froulju ûnder elkoar.

En sa kaam der op 14 febrewaris 1997 in earste repetysjejûn fan it jankfoddekoar yn Britsum, û.l.f. dirigint Marjan van der Zwaag (ien fan de inisjatyfnimsters). Sy spile op it keyboard en soarge yn earste ynstânsje ek foar wat aardige ferskes. Mar al gau gienen der stimmen op dat we eigen ferskes ha moasten, yn elts gefal mei eigen teksten. Ek wie in mearderheid der foar om dit yn it Frysk te dwaan. In muzykkommisje waard yn it libben roppen en der moast in bestjoer komme. In nij koar wie berne. Om de 14 dagen repetearje, mei in soad wille.

Nei in skoft hawwe wy de stoute skuon oan lutsen en stienen we te sjongen op it `straatfestival´ yn Ljouwert. En dat ha wy witten…`Wolle jimme ek ris foar ús sjonge? Wêr komme jimme wei? Wat kostet in optreden fan jimme? Ha jimme ek in folder?´ It sloech oan, minsken woene ús boeke!

In echte namme hiene wy de earste jierren noch net. `It Jankfoddekoar´ waard it neamd. Yn Britsum en omjouwing al gau koartwei `De Fodden´. Dat moast oars. Mar it duorre efkes oant de perfekte namme foel. It wie Doutsen Langhout (ek ien fan de inisjatyfnimsters) dy´t mei `Tûzen Triennen´ kaam. Dat wie it!

Doe´t ús dirigint troch in ferhuzing ophold, wie dat spitich. Mar der wie gjin sprake fan dat dêrmei in ein komme soe oan it bestean fan it koar. It foel net ta om in nije dirigint te finen dy´t by dit unike koar paste, mar dochs ha wy der ien fûn. In man dit kear. Wytse Hospes seach it sitten en hat ús yn twa jier tiid nei in heger nivo brocht. Hilly van der Werff joech yn dy tiid muzikale stipe op ‘e akkordeon.

Wytse joech it dirigintstokje troch oan Geertje Kingma. Fan 2002 oan’t 2009 begeliede sy ús op de piano of akkordeon. Net mei in stokje mar mei in knikje fan har holle joech sy oan wannear it koar ynsette moast. De ridels fan Tsjalling Buursma op syn akoestyske en elektryske gitaar wiene in goeie oanwinst by ús repetysjes en optredens. Somtiden spile Wytse noch in pear ferskes mei op syn blokfluit.

No hâldt Marijke Rodenburg ús al wer jierren yn ‘e stringen. Troch har ynset binne wy der sjongtechnysk en ek kreatyf oangeande in stik op foarút gien. Fierder is mei de komst fan de meneuvelkommisje ús útstrieling ek folle beweechliker én spannender wurden. Jierrenlang hat Joke Burghout ús op har akkordeon begelaat mar sy hat ús sûnt simmer 2018 ferlitten. Tineke en Hendrikus Dijkstra op piano en akkordeon hawwe hiel wat jierren tegearre mei Joop Schulp op gitaar diel út makke fan ús begeliedingskombo. Fan april 2019 ôf binne Tineke en Hendrikus ‘mei pinsjoen’ en begeliedet Bertrand Pragt ús op de piano.

Al jierren sjonge wy ferkses fan ferskate sjenres. De jankfodden bin fansels bleaun, mar sy wurde ôfwiksele mei oare ferskes, fan blues en pop oant swingend.

De froulju yn’t swart mei boa‘s binne in begrip wurden yn Fryslân! Dat wy hieltiid mear bekend wurde merke we oan it tal oanfragen foar optredens en de belangstelling fan de media. We trede op by Omrop Fryslân, steane yn de Friesland Post en de regionale kranten en pleatslike krantsjes. Mei foto fansels.

Us koar hat in logo, in ynternet- en Facebookside, in reklameboerd, fisitekaartsjes en folders. De PR kommisje docht harren bêst om nije optredens binnen te slepen.

De earste CD `Bliksemse Manlju´ sjocht yn 2005 it ljocht en wie al rillegau útferkocht. Yn 2014 wurdt de twadde CD `Frijer’ útjûn. Beide CD’s bin no útferkocht.

Wy kinne dus wol stelle dat wy as koar troch de jierren hinne enoarm groeid binne. En dat wy aardich oan de dyk timmerje. Dat giet net fansels. It stiet of falt mei ûndernimmende bestjoersleden, in aktive muzyk-, PR- en meneuvelkommisje, leden dy´t teksten skriuwe, in entûsjaste dirigint en muzikale begelieding. En, it moat hjir dochs efkes sein wurde, ek ús mannen tinke mei en sette harren no en dan yn foar ús koar.

Tûzen Trienen is in koar dat op kreative wize hieltiid meigiet mei de tiid. Wêr’t de leden mar net âlder wurde. Dat unyk is yn Fryslân en dêr bûten. En altyd fleurige en ferrassende optredens jout. Koartsein:

Jankfoddekoar Tûzen Triennen is in koar om grutsk op te wêzen. En dat bin wy dan ek!