Muzyk

Us dirigint en muzikanten

Tûzen Triennen stiet of falt mei de begelieding fan dizze trije muzikale minsken. Hjirtroch kinne wy ferkses fan ferskate sjenres sjonge. De jankfodden binne fansels bleaun, mar sy wurde ôfwiksele mei oare ferskes, fan blues oant swingend.

Marijke Rodenburg
Marijke is sûnt 2009 ús dirigint. Troch har ynset binne wy der sjongtechnysk en kreatyf oangeande in stik op foarút gien.

Marijke

Joop Schulp
Joop jout mei syn gitaar krekt wat ekstra body oan ús ferskes. Wy binne wiis mei syn ynbring.

Joop

Bertrand Pragt
Bertrand is ús nije pianist. Hy spilet alles út de holle en jout mei syn wize fan spyljen in nije ‘swing’ oan ús repertoire.


Bertrand

Us repertoire

Tûzen Triennen is ferneamd om har unike teksten. In tal fodden skriuwt dy op bekende melodyen. Somtiden brûke wy itselde tema as by it orizjineel. Mar meastal jouwe wy der in eigen draai oan, mei in ûnderwerp dat better past by it libben en de leafde fan froulju.

  • Hit the road, Jack! (Ray Charles) is by ús bygelyks: Ut de kroech, Jan! 
  • Spiegelbeeld (Willeke Alberti) ha wy yn in nij jaske stutsen en hyt no: Midlifekrisis
  • Brabant (Guus Meeuwes) giet by ús oer Fryslân, en hat as titel krigen: In leafde foar altyd
  • En yn stee fan Something Stupid (Robbie Williams & Nicole Kidman) sjonge wy: Knap ûnnoazel

As de muzykkommisje akkoard is komt it nije ferske op de sjonglist en meitsje wy der ûnder lieding fan de meneuvelkommisje ferskillende bewegings of in grappige akt by.

Nijsgjirrich wurden? Kom in kear del by in optreden fan de Jankfodden. Op ús aginda kinsto fine wêr’t wy de kommende tiid optrede.

Of, noch folle better, boek in optreden foar jim feriening, stifting, doarp, ynstelling of organisaasje. Nim dêrfoar kontakt op mei Dieneke. Under it kopke kontakt stiet hoe’t sy te berikken is. Wy kinne mei ús koar in middei of jûn foar jim fersjoargje. Mar jim kinne ús fansels ek boeke tegearre mei in oare akt. Bygelyks mei in oar (manljus)koar, in duo of mei in skriuwer of sokssawat.

Wy hearre graach fan jim!