Ek by ús sjonge?

Meist graach sjonge en optrede? En hast in leuke útstrieling?
Dan is sjonge by Tûzen Triennen miskien wol wat foar dy!

Lês earst efkes dizze ynformaasje folder troch.
(der binne 2×2 siden, dys’t mei it pylkje ferskowe kinst)

Liket it dy dan noch hieltyd leuk om in fodde te wurden, skilje dan mei ús skriuwster, Wietske Sinnema fia 06-20053498. Sy fertelt dy graach mear.