Ek by ús sjonge?

Meist graach sjonge en optrede? En hast in leuke útstrieling?
Dan is Jankfoddekoar Tûzen Triennen miskien wol wat foar dy.

Lês earst efkes dizze ynformaasje folder troch.
Liket it dy dan noch hieltyd leuk om in fodde te wurden, skilje dan mei ús skriuwster.
Sy fertelt dy graach mear.