Thús

Wat aardich datsto efkes op ús ynternetside sjochst. Yn ’t koart stiet hjir te lêzen wat wy dogge. Wolst it hiele ferhaal witte? Dan mar efkes oeral op klikke.

Wy hawwe ús boa’s, nei de koroanastilte, gau oan ‘e line hong en we binne fuort wer begûn te oefenjen; ús stimbannen bin dus alwer aardich linich en de muzikanten en diriginte ha der, krekt as wy, wer ôfgryslike sin oan. Tûzen Triennen is dus wer hielendal klear foar nije, spetterende optredens! Foar jím kollega’s, meiwurkers, besikers, dielnimmers of frijwillichers? Dat soe geweldich wêze!

Mear witte? Nim gau kontakt op mei Dieneke, fia Kontakt. Sy kin jim oer de mooglikheden en kosten ynformearje en de boeking fierder mei jim regelje.

Mei selsskreaune Fryske teksten, trochspekt mei in soad humor en selsspot, stiet Tûzen Triennen al sûnt 1997 garant foar ferrassende optredens. De teksten gean oer alle saken wêr’t froulju mei te krijen ha en dat is in lange list! Mei akts op en foar it poadium, bekinde melodyen en ynteraktive presintaasje witte wy de seal te boeien en te reitsjen!

Op sneon 24 septimber 2022 fiere wy ús 25 jierrich jubileum, yn Grandcafé de Smelle Brêge yn Stiens. Dat wurdt in grut sjong- en dûnsfeest foar (âld)leden en (âld)musikanten. Mar we fiere it fansels ek graach mei jim, op in letter tiidstip. Dus hâld dizze side yn ‘e gaten en folgje ús op FaceBook.

It hjoeddeistige bestjoer fan Tûzen Triennen bestiet út:

  • Wikje de Vries – foarsitter
  • Wietske Sinnema – skriuwster en kontaktpersoan muzyk- en meneuvelkommisje
  • Marian Drewes – ponghâldster
  • Dieneke Hamstra – kontaktpersoan optredens
  • Ria Terpstra – kontaktpersoan PR kommisje