Thús

Wat aardich datsto efkes op ús ynternetside sjochst. Yn ’t koart stiet hjir te lêzen wat wy dogge. Wolst it hiele ferhaal witte? Dan mar efkes oeral op klikke.

In dik jier lyn ha wy ús boa’s wer opfrisse en binne mei nij repertoire begûn; ús stimbannen bin dus alwer aardich linich en we ha wer ôfgryslik sin oan sjongen.

Yn septimber 2022 hawwe wy ús 25 jierrich jubileum fiert, yn Grandcafé de Smelle Brêge yn Stiens: in machtich moai sjong- en dûnsfeest, mei al ús (âld)leden en (âld)musikanten.

Refurbished
Sûnt januaris binne wy úteinset mei in nije dirigint, Marjan van der Zwaag. In âlde bekinde, want sy hat yn 1997 ús koar mei opset. Mei Marjan wurkje wy oan in ienmalich, spetterend optreden mei as tema: “Refurbished”. Tink hjirby oan: wer opnij brûke, opkallefaterje, sirkulair en opleuke. We brûke foar dit optreden dus âlde ferskes, mar dan wol krekt efkes oars. Ek ha wy nije ferskes makke oer dit tema. Sneon 21 oktober litte wy yn Britsenburgh al dizze ferskes hearre. Fansels mei de musikale stipe fan Tseard Nauta en Joop Schulp.

Hâld foar mear ynformaasje oer dit spesjale optreden ús Facebook side en de aginda fan dizze webside yn ‘e gaten.

Yntusken kinne jimme ús altyd boeke foar in “gewoan” optreden, want Tûzen Triennen is wer hielendal klear foar nije optredens! Foar jím kollega’s, meiwurkers, besikers, dielnimmers of frijwillichers? Dat soe geweldich wêze!

Mei ús selsskreaune Fryske teksten, trochspekt mei in soad humor en selsspot, sjonge wy oer saken wêr’t wy froulju mei te krijen ha en dat is in lange list! Mei ús akts op en foar it poadium, bekinde melodyen en ynteraktive presintaasje witte wy de seal altyd te boeien en te reitsjen!

Mear witte? Nim gau kontakt op mei Dieneke, fia Kontakt. Sy kin jim oer de mooglikheden en kosten ynformearje en de boeking fierder mei jim regelje.

It hjoeddeistige bestjoer fan Tûzen Triennen bestiet út:

  • Wikje de Vries – foarsitter
  • Wietske Sinnema – skriuwster en kontaktpersoan muzyk- en meneuvelkommisje
  • Marian Drewes – ponghâldster
  • Dieneke Hamstra – kontaktpersoan optredens
  • fakant – kontaktpersoan PR kommisje