Thús

Wat aardich datsto efkes op ús ynternetside sjochst. Yn ‘t koart stiet hjir te lêzen wat wy dogge. Wolst it hiele ferhaal witte? Dan mar efkes oeral op klikke.

Mei selsskreaune Fryske teksten, trochspekt mei in soad humor en selsspot, stiet Jankfoddekoar Tûzen Triennen al sûnt 1997 garant foar ferrassende optredens. De teksten gean oer alle saken wêr’t froulju mei te krijen ha en dat is in lange list! Mei akts op en foar it poadium, bekinde melodyen en ynteraktive presintaasje witte wy de seal te boeien en te reitsjen!

It hjoeddeistige bestjoer fan Tûzen Triennen bestiet út:

  • Wikje de Vries – foarsitter
  • Wietske Sinnema – skriuwster en kontaktpersoan muzyk- en meneuvelkommisje
  • Marian Drewes – ponghâldster
  • Dieneke Hamstra – kontaktpersoan optredens
  • Ria Terpstra – kontaktpersoan PR kommisje
  • Greetje Bijlsma – algemien bestjoerslid