Thús

Wat aardich datsto efkes op ús ynternetside sjochst. Fan herte wolkom!

Tûzen Triennen yn it koart
Mei ús selsskreaune Fryske teksten, trochspekt mei in soad humor en selsspot, sjonge wy oer saken wêr’t wy froulju mei te krijen ha en dat is in lange list! Mei ús akts op en foar it poadium, bekinde melodyen en ynteraktive presintaasje witte wy de seal altyd te boeien en te reitsjen!

Refurbished
Begjin 2023 binne wy úteinset mei it gearstallen fan ús nije programma: Refurbished. By dit Ingelske wurd kinst tinke oan: opnij brûke, opkallefaterje, sirkulair en opleuke. Wy brûke foar dit optreden dan ek wat âlde ferskes, mar dan krekt efkes oars as earst, en wy ha tal fan nije ferskes skreaun oer dit tema.

Al fjouwer kear ha wy mei ‘Refurbished’ in spetterjend optreden jûn.
De earste twa kear yn doarpshûs Britsenburgh en foar de Fryske Krite yn Apeldoorn. Beide mei de stipe fan ús tydlike dirigint Marjan van der Zwaag en fansels fan ús muzikanten Tseard Nauta en Joop Schulp.
Dêrnei hiene wy twa mienskiplike optredens: mei Rolling Home yn de Smalle Brug te Stiens en mei Bluswater yn doarsphûs de Kampioen te Hijum. No ûnder  begelieding fan ús nije dirigint Jolanda Miedema. Alle kearen siet de seal fol en hat it publyk genoaten.

Us boeke of earst mear witte?
De kommende tiid sille wy mei ‘Refurbished’ de boer op. Jim kinne ús dus boeke foar jim dielnimmers, meiwurkers, besikers of frijwillichers! Nim dêrfoar kontakt op mei Dieneke, fia it kopke Kontakt. Sy sil jim graach ynformearje oer de mooglikheden en kosten en mei  jim in boeking op maat regelje.

It hjoeddeistige bestjoer

  • Wikje de Vries – foarsitter
  • Wietske Sinnema – skriuwer en kontaktpersoan muzyk- en meneuvelkommisje
  • Marian Drewes – ponghâlder
  • Dieneke Hamstra – kontaktpersoan optredens
  • Fetsje van der Werff – kontaktpersoan PR kommisje