Thús

Wat aardich datsto efkes op ús ynternetside sjochst. Yn ’t koart stiet hjir te lêzen wat wy dogge. Wolst it hiele ferhaal witte? Dan mar efkes oeral op klikke.

Wy hawwe ús boa’s, nei de koroanastilte, gau oan ‘e line hong en we binne fuort wer begûn te oefenjen; ús stimbannen bin dus alwer aardich linich en we ha der wer ôfgryslike sin oan.

Yn septimber 2022 hawwe wy ús 25 jierrich jubileum fiert, yn Grandcafé de Smelle Brêge yn Stiens. Wat wie dat in grut sjong- en dûnsfeest, mei al ús (âld)leden en (âld)musikanten.

Refurbished
Sûnt januaris binne wy úteinset mei in nije dirigint, Marjan van der Zwaag. In âlde bekinde, want sy hat yn 1997 ús koar mei opset. Mei Marjan sille wy wurkje oan in ienmalich, spetterend optreden, letter dit jier, mei as tema: “Refurbished”. Tink hjirby oan: wer opnij brûke, opkallefaterje, sirkulair en opleuke. We brûke âlde, mar ek nije ferskes. Mei ús selsskreaune Fryske teksten, trochspekt mei in soad humor en selsspot, sjonge wy oer saken wêr’t wy froulju mei te krijen ha en dat is in lange list! Mei ús akts op en foar it poadium, bekinde melodyen en ynteraktive presintaasje witte wy de seal altyd te boeien en te reitsjen!

Hâldt foar mear ynformaasje oer dit spesjale optreden ús Facebook side en de aginda fan dizze webside yn ‘e gaten.

Oant dy tiid kinne jimme ús altyd boeke foar in “gewoan” optreden, want Tûzen Triennen is wer hielendal klear foar nije optredens! Foar jím kollega’s, meiwurkers, besikers, dielnimmers of frijwillichers? Dat soe geweldich wêze! Mear witte? Nim gau kontakt op mei Dieneke, fia Kontakt. Sy kin jim oer de mooglikheden en kosten ynformearje en de boeking fierder mei jim regelje.

It hjoeddeistige bestjoer fan Tûzen Triennen bestiet út:

  • Wikje de Vries – foarsitter
  • Wietske Sinnema – skriuwster en kontaktpersoan muzyk- en meneuvelkommisje
  • Marian Drewes – ponghâldster
  • Dieneke Hamstra – kontaktpersoan optredens
  • Ria Terpstra – kontaktpersoan PR kommisje