Winterkorenfestival

De Stichting Lokaal Vocaal organisearret elts jier in twatal koarenfestivals.
Yn jannewaris wurdt der in winterkoarenfestival organisearre yn Natuurmuseum Fryslân.

Tûzen Triennen mei op sneontemiddei 28 jannewaris yn it moaie atrium fan it museum sjonge.

Publyk:

Gesellige middei foar elkenien!