“Underweis mei Sterke Punten”

Publyk:
Foar elkenien (dy’t haldt fan muzyk, sjongen, wille en ….triennen)