“Underweis mei Sterke Punten”

Publyk:

Foar elkenien (dy’t haldt fan muzyk, sjongen en wille en …triennen).