Optreden mei Waadhoekekoor Bútsoekers: Tegearre sterk?!

Publyk:

Elkenien dy’t sin hat oan in machtich moaie en fleuriche middei.