Spetterjend optreden Tûzen Triennen mei Bluswater

Doarpshûs de Kampioen

Tûzen Triennen út Britsum en Shantykoor Bluswater út Stiens geane op besite yn Hijum.

Yn doarpshûs de Kampioen jouwe se tegearre in spetterjend optreden.

Is dit spetterjend troch it bluswetter fan it manljuskoar en alle triennen fan it frouljuskoar?

Soe sa mar kinne, mar yn elts gefal troch de moaie ferkses, goede muzikanten en gesellige sfear!

Dus, elkenien dy’t in jûntsje genietsje wol fan (mei)sjonge, moaie melodyen, grappige teksten en leuke akts, mei dit net misse!

Reservearje fêst kaarten troch ús scankoade te scannen of fia 06-52695734.