Refurbished

Foar elkenien dy’t sin hat oan in fleurige jûn!

Us tema Refurbished stiet foar:  dat yn it libben alles faak opnij foarby komt, mar meastal wol krekt efkes oars.

Yn it skoft makket it publyk kâns op in unyk “refurbished” pryske!