Optreden yn Tsjalbert

Publyk:
Iepening MFC foar âlderein út it doarp en stipers.