Optreden yn Terbant

Publyk:
Minsken út it doarp en oare belangstellenden.