Optreden yn Swichum

Publyk:
Elkenien – tegearre mei H.J. Hilarides en syn band.