Optreden op Swettehiem Festival

Snein is it koarenfestival

Foar elkenien út Westeinde, mar ek dêrbûten, dy’t nei ús en noch trije oare koaren sjen en hearre wol.