Optreden mei Rolling Home

Foar elkenien dy’t hâldt fan prachtige ferskes en in knap stikje musyk fan twa entûsjaste koaren:

Folkkoar Rolling Home en  Tûzen Triennen.