Optreden mei it Goutumer Shanty en Ballad Koor

Publyk:

Elkenien dy’t in moaie middei ha wol