Optreden by Fryske Krite Apeldoorn

Foar de leden fan de Fryske Krite yn Apeldoorn dy’t sin ha oan in fleurige jûn!

Us tema Refurbished stiet foar:  dat yn it libben alles faak opnij foarby komt, mar meastal wol krekt efkes oars.