Jubileumfeestjûn

In foarpriuwke fan de jubileumtoer “Sterke Punten”
Mei meiwurking fan Krijn Dykstra (die Twa) en Marleen (Virus)

Publyk:
Geselliche jûn foar elkenien út Britsum en omkriten