Thús

Wat aardich datsto efkes op ús ynternetside sjochst. Yn ’t koart stiet hjir te lêzen wat wy dogge. Wolst it hiele ferhaal witte? Dan mar efkes oeral op klikke.

Mei selsskreaune Fryske teksten, trochspekt mei in soad humor en selsspot, stiet Jankfoddekoar Tûzen Triennen al sûnt 1997 garant foar ferrassende optredens. De teksten gean oer alle saken wêr’t froulju mei te krijen ha en dat is in lange list! Mei akts op en foar it poadium, bekinde melodyen en ynteraktive presintaasje witte wy de seal te boeien en te reitsjen!

Yn 2017 bestiet Jankfoddekoar Tûzen Triennen 20 jier. Dat fiere wy mei in hiel spesjale jubileumtour troch Fryslân! Boek no ús fleuriche en farieerde Jubileumútfiering: STERKE PUNTEN. Jo krije der wier gjin spyt fan!

It hjoeddeistige bestjoer fan Tûzen Triennen bestiet út:

  • Dita Dotinga – foarsitter
  • Greet Snijder – skriuwster
  • Greetje Bijlsma – ponghâldster
  • Dieneke Hamstra – kontaktpersoan optredens
  • Annemarie de Jong – kontaktpersoan PR kommisje
  • Rosalie de Konink – kontaktpersoan muzykkommisje

 

 

Wy dogge mei oan de clubkascampagne fan de Rabobank. Stim op ús!!